เกษตรกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์


3 เมษายน 2567 – นายประคอง อุส่าห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์

โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ณ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


วัตถุประสงค์

 • เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรอินทรีย์
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 • เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

กิจกรรม

 • เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์
 • พบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์
 • มอบปัจจัยการผลิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
 • เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับแปลงเกษตรของตนเอง
 • เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
 • เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายประคอง อุส่าห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การทำเกษตรอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

จังหวัดกระบี่จะเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น

โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และสร้างตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์”

สำหรับเกษตรกรที่สนใจ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ