เกษตรจังหวัดกระบี่ เยี่ยมเยียนการดำเนินงานเกษตรกรรุ่นใหม่ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร อำเภอเหนือคลอง


กระบี่ 17 เมษายน 2567 – นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ มอบหมายนางกนกกร แก้วทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเกษตรอำเภอเหนือคลอง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ในอำเภอเหนือคลอง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พื้นที่ที่ได้รับการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. Young Smart Farmers น.ส.อรวรรณ เฉิดโฉม หมู่ที่ 4 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง น.ส.อรวรรณ เป็นตัวอย่างที่ดีของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาธุรกิจเกษตรของตนเอง โดยนำเทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย

  2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านคลองรั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มพัฒนาธุรกิจแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ สินค้าของกลุ่มมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ


  3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่มจามจุรี หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นสินค้าแฮนด์เมดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

ในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ เกษตรจังหวัดกระบี่ได้มอบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร พร้อมทั้งให้กำลังใจและสนับสนุนให้พวกเขาพัฒนาธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป

เกษตรจังหวัดกระบี่ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดกระบี่ ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ