กระบี่ เป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 2567 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน


วันนี้ (10 ก.พ.67) ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2567 โดยมี

นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล พร้อมด้วย ผูบริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เข้าร่วม


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนแม่ข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบนได้ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย จัดกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2567 โดยครั้งนี้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสำหรับกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำทฤษฎี ความรู้ และทักษะที่หลากหลาย มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับ รวมถึงส่งเสริมทักษะและฝึกประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จากการนำเสนอ การตั้งคำถาม การตอบคำถาม ตลอดจนการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการสื่อสาร และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่มาตรฐานสากล เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยสามารถนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนมา เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในรูปแบบ ความรู้เชิงบูรณาการ โดยเป็นเวทีวิชาการที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิด ความรู้ทั้งทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในการแก้ปัญหา การทดลอง นำเสนอและตอบคำถามด้วยเหตุผลชัดเจน
.
โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม U.M. Auditorium โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่///