คว้าอันดับ 1 แม่บ้านมหาดไทยกระบี่ การแสดงประเภททีม ประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางชณิสา หาญภักดีปฏิมา ประธานแม่บ้านจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการแสดง และคว้ารางวัลที่ 1 ในประเภททีม โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงานว่า "ตามที่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กำหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า "Carbon Neutral Event" โดยถือเป็นครั้งแรกของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างทางการปกครองขนาดเล็กและสำคัญที่สุด คือ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนนโยบายให้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมที่อาศัยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาจิตอาสา จิตสาธารณะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สู่การพัฒนาจากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอถึงระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะผู้นำที่กำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน Change For Good สร้างสิ่งที่ดีเพื่อสังคมไทยการประชุมในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทย คู่สมรสรองผู้ว่าราชการจังหวัด คู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คู่สมรสนายอำเภอ ประธานองค์กรคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ภาคเอกชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ประธานชมรม กลุ่มเครือข่ายในระดับจังหวัดและภาค และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็ง ในจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด 151 อำเภอจำนวนทั้งสิ้น 2,550 คน แบ่งเป็น Onsite ณ โรงแรม ภูเก็ต รอยัล ซีตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 285 คน และ Online จำนวน 2,265 คน”