โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ เร่งผลิตบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาล


 

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ เร่งผลิตบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาลรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและด้านสุขภาพ ตลาดยังไม่เพียงพอ มีทุน กยศ และทุนโรงเรียนสนับสนุน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน จบแล้วการันตีมีงานทำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ระดับผู้ช่วย ด้านพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการด้านสุขภาพ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ สถานประกอบการหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงในหมู่บ้าน ชุมชน จะมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานด้านการพยาบาลเบื้องต้น หรือทักษะด้านการดูแลผู้สูงอายุ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสูงสุด บุคลากรเหล่านี้จึงมีความสำคัญยิ่งในการเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเติบโตของตลาดผู้ประกอบการอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาล หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนสุขภาพ (สบส) เป็นโรงเรียนประเภทวิชาชีพที่แรกของภาคใต้และ 1 ใน 3 ของประเทศ ที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้รับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถึง 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาผู้ดูแลเด็กเล็ก ระดับ 1 , สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 และสาขาฝีมือคนหางาน (ทำงานต่างประเทศ) ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบื้องต้น ซึ่งสาขาที่3 นี้เป็นศูนย์ทดสอบเดียวของประเทศ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี (TPQI) ยังจัดตั้งเป็นศูนย์สอบ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อีกด้วย

.

สำหรับในปีงบประมาณ 2567 – 2569 โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ยังได้รับทุนสนับสนุนโครงการผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลสู่สังคมด้านสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ การเรียนหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน (ภาคทฤษฎี 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 3 เดือน) จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องที่เดียวในกระบี่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือผู้สนใจในจังหวัดกระบี่และภาคใต้ สามารถสมัครเข้าเรียนโดยจะมีทุนจาก กยศ สนับสนุน และเป็นทุนที่ปลอดดอกเบี้ย โดยเปิดรับ จำนวน 480 คนต่อปี รวมตลอดโครงการ 2 ปี จำนวน 960 คนเท่านั้น เพื่อผลิตบุคลากรออกสู่ตลาด สามารถทำงานในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ อาทิ คลินิกทันตกรรม ,คลินิกด้านสุขภาพ ,คลินิกความงาม ,คลินิกกายภาพบำบัด ,โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ,ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ,คลินิกเวชกรรมและศูนย์บริการด้านสุขภาพอีกมากมาย รับรายได้เริ่มต้น 12,000 – 20,000 บาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสนับสนุนการศึกษาจากธนาคารวากัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศมาเลเซีย

.

โดยขณะนี้ โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ ชั้น ม.3 ม.6 กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ว่างงาน อายุ 17 – 45 ปี ไม่จำกัดเพศ เป็นผู้มีใจรักด้านการบริบาล เข้าเรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน 1,000 บาท ค่าเทอม 1,000 บาทเท่านั้น สามารถเรียนได้เลย โดยทางโรงเรียนมีทุนสนับสนุนและสามารถคืนทุนหลังจากมีงานทำ และมีสวัสดิการ เช่น ที่พัก ชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์การเรียน การอบรมภาษาอังกฤษ,ภาษาอาหรับ เพื่อการสื่อสาร เป็นต้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ถ.มหาราช ซ.4 ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ หรือโทร. 094-3148111 ,084-7195599 , 075-656132 หรือเพจ

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่