ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่

 


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-9.30 น. นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยคณะฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ และ นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ ให้การต้อนรับ


ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมฯ และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบภาคความรู้และภาคปฏิบัติของศูนย์ทดสอบฯ และได้ให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบฯ ให้มีความเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมฯ กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ เป็นศูนย์ทดสอบฯ ที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกระดับ นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการทดสอบ ทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับการประเมินอย่างเที่ยงธรรมและมีคุณภาพ


ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้มีความเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้เข้ารับการทดสอบได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม