กระบี่เปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่


 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่

 วันนี้  (26  สิงหาคม  2565)  นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้  นายอนุวรรน์  โหมดพริ้ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่  โดยมีปลัดอำเภออ่าวลึก ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภออ่าวลึก หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก  ให้การต้อนรับ และแกนนำสภาเด็กและเยาวชน  เข้าร่วมโครงการ  ณ  ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

  สืบเนื่องจาก  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดค่าย 3 วัน 2 คืน  ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุกตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในการเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงให้การดูแลช่วยเหลือ สะท้อนประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในจังหวัด 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง  สามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนได้  3) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติด้านเด็กและเยาวชน โดยเน้นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนภายในพื้นที่จังหวัดและแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์  4)เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  5) เพื่อจัดให้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระครบ 2 ปี

 โอกาสนี้  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดทำโครงการฯ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญ ในการประสานเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ต่าง ๆ มารวมตัวกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะภาวะความเป็นผู้นำ สามารถ แก้ปัญหาในเบื้องต้น และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในรุ่นต่อไป นับว่าเป็นการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป//
.......................................................

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปริญญา  งอสอน/ข่าว