กระบี่ประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565

    วันนี้ (29 มีนาคม 2565) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมาย นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางกระบี่ 

    ในที่ประชุม ได้เสนอเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 กรณีสัญญาเช่าซื้อของห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชมอเตอร์ไซค์ใช้ข้อความในสัญญา ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2555 และไม่ส่งมอบสัญญาเช่าซื้อให้ผู้เช่าซื้อตามกฎหมาย, เรื่องพิจารณาเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 กรณีสัญญาเช่าซื้อของห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชมอเตอร์ไซค์ใช้ข้อความในสัญญาไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 และไม่ส่งมอบสัญญาเช่าซื้อให้ผู้เช่าซื้อตามกฎหมาย และเรื่องพิจารณาเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 เรื่องร้องทุกข์ของนาย    สุชาติ  ศิริวรรณวัฒนา (ผู้ร้อง) ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอู่สวัสดิ์การช่างกระบี่ โดยนายสวัสดิ์ การช่าง  มีพฤติการณ์ขัดหนังสือเรียกไม่ไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดนัด  ทั้งนี้              ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการมีอำนาจเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความผิดต่อไป///
-------------------------------------------------
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา แหละยุหีม / ข่าว