กระบี่ จัดการอบรมสัมมนาระบบซากาต ( ZAKAT SYSTEM ) แก่อิหม่าม


กระบี่ จัดการอบรมสัมมนาระบบซากาต ( ZAKAT SYSTEM ) แก่อิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด อ.คลองท่อม 

วันนี้ (5 มค 63) นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานกองทุนซากาตและกองทุนสงเคราะห์ และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาระบบซากาต ( ZAKAT SYSTEM ) แก่อิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด อ.คลองท่อม ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมี นายนพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา กล่าวต้อนรับ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (กอจ.กระบี่) และประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ 15 จังหวัดภาคใต้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ นายก้าแหมน ลูกเหล็ม รองประธาน กอจ.กระบี่ และเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ บ้านทรายขาว ต. คลองพน อ. คลองท่อม นายสมเดช ขยันการ กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทน กอจ.กระบี่ ในสำนักจุฬาราชมนตรี นักธุรกิจมุสลิม และ กอจ. กระบี่ ร่วมงานนายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ กล่าวถึงระบบซากาตตามหลักอิสลาม กองทุนซากาต( KRABI ZAKAT FUND) การบริหารงานซากาต และการจัดทำ ZAKAT APPLICATION โดยมี นายก้าแหมน ลูกเหล็ม รองประธาน กอจ. ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ กอจ.กระบี่ กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ
นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ พบปะผู้ร่วมสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง ซากาต : คุณค่าแห่งการบริจาคตามหลักอิสลาม( ZAKAT IBADAH : THE DUTY OF DONATION IN ISLAM) โดยกล่าวถึง ZAKAT หรือ IPM ตามกฎหมายอิสลาม หรือทานประจำปี หมายถึงทรัพย์สินส่วนเกินจำนวนหนึ่ง ซึ่งมุสลิม”มีหน้าที่ต้องจ่าย” ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเมื่อครบปี แก่บุคคลจำนวน 8 จำพวก ถ้ามุสลิมคนใดมีทรัพย์สินเงินทอง สินค้า ในส่วนที่เหลือ แล้วไม่บริจาค ถือเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย มีโทษทางอาญา ในประเทศที่ใชักฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายฝ่ายอาณาจักร และกล่าวว่า มุสลิมบางส่วนมักสับสนระหว่าง ZAKAT, HALAL HAROM และ PUBLIC CHARITYหรือบริจาคะด้วยใจสมัคร หรือ DONATION เพราะ ZAKAT คือระบบสังคมสงเคราะห์ตามหลักการอิสลาม แค่เป็นการบริจาคแบบบังคับ( WAJIB ZAKAT) ซึ่งแตกต่างจากระบบการจ่ายภาษีรายได้ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ในระบบสากล ( PERSONAL INCOME TAX OR COPORATE INCOME TAX) และมีความเห็นว่าในประเทศที่ไม่ใช้กฎหมายอิสลาม การจ่าย ZAKAT เป็นหนึ่งในห้าของหลักปฏิบัติ ( FIVE PILLARS OF ISLAMIC PRINCIPLE) ที่มุสลิมทำผิดหรือละเว้นการปฏิบติมากที่สุด บทลงโทษคือบาปหนัก( BIG SIN ) หรือนรกในโลกหน้า
นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษ “ ระบบซากาตตามหลักอิสลาม” จาก ผอ.สถาบันฮาลาล มอ.หาดใหญ่ ( THE DIRECTOR OF HALAL INSTITUTE ,PSU HAT YAI CAMPUS ) ดร.ธวัชชัย นุ้ยผอม อีกด้วย

...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com