กอ.รมน.พังงา นำเยาวชนเข้าสร้างเสริมคุณธรรมด้วยหลัก "บวร"


วันนี้(27 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมของจังหวัดพังงา ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมืองพังงา โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ด้วยการนำสถานศึกษา คือ โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "บวร" มาเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยให้กลุ่มยาวชนในโรงเรียนทำหน้าที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ด้านประชาธิปไตย โดยการยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีเยาวชนจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เข้าร่วม จำนวน 200 คน
@ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com