เกษตรกรที่จะใช้สารเคมีต้องผ่านการทดสอบความรู้จึงจะได้สิทธิ์ใช้


เกษตรอำเภอเขาพนมแจ้งเกษตรกรที่ประสงค์จะใช้สารเคมี 3 ชนิด (สารไกลโฟเซท พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส) ต้องผ่านการทดสอบความรู้จึงจะได้สิทธิ์ใช้

นายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอำเภอเขาพนม กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ ไกลโฟเซท , พาราควอต ซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืช และ คลอร์ไพริฟอส เป็นสารกำจัดแมลง จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศดังกล่าวกำหนดให้เกษตรกรที่ประสงค์จะใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ต้องผ่านการทดสอบความรู้ จึงจะสามารถซื้อสารเคมีไปใช้ได้
ซึ่งสารไกลโฟเซท , พาราควอต ให้ใช้ได้เฉพาะการกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และ ไม้ผล ส่วนสารคลอร์ไพริฟอส ให้ใช้ได้เฉพาะการกำจัดแมลงในแปลงปลูกไม้ดอก พืชไร่ และแปลงปลูกไม้ผลเฉพาะกรณีกำจัดหนอนเจาะลำต้นเท่านั้น
โดยกำหนดไม่ให้ใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ในพื้นที่ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่สาธารณะ


สำหรับการทดสอบความรู้เพื่อจะให้ได้สิทธิ์ในการซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอ และสมัครเพื่อขอสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://chem.doae.go.th ซึ่งได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบไว้แล้ว เกษตรกรเข้าไปสมัครสอบโดยเลือกวัน เวลา ที่ต้องการจะสอบได้เลย และไปทำการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
สำหรับเกษตรกรที่ไม่มั่นใจว่าจะสอบผ่านหรือไม่ ก็สามารถเลือกขอเข้ารับการฝึกอบรมก่อนได้ หลักสูตรการฝึกอบรม 5 ชั่วโมง อบรมเสร็จทดสอบความรู้ในวันเดียวกัน แผนการฝึกอบรมก็ถูกกำหนดไว้ในเว็บไซต์แล้วเช่นเดียวกัน หรือจะเลือกเรียนรู้ด้วยตนเอง(e-learning) เพื่อเรียนรู้เองที่บ้านก็สามารถดำเนินการได้ แล้วค่อยสมัครขอเข้าสอบภายหลัง ซึ่งมีเมนูให้เลือกในเว็บไซต์ดังกล่าว

นายสุเทพ หนูรุ่น กล่าวต่อไปว่า ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเรื่องของการควบคุมการซื้อสารเคมี 3 ชนิด ผู้ที่ซื้อได้ คือ เกษตรกรที่ผ่านการทดสอบ จำนวนที่ซื้อได้คำนวณตามพื้นที่ปลูกพืชที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้และเข้าเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงฯ ในส่วนของการพ่นนั้น ผู้พ่นก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมด้วย ในหลักสูตรที่กำหนดโดยกรมวิชาการเกษตรจึงจะสามารถดำเนินการพ่นสารเคมี 3 ชนิดดังกล่าวได้
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบถึงมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com