กระบี่รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน"


จังหวัดกระบี่ รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" .. Stop Soil Erosion Save Our Future. จำนวน 30,000 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

วันนี้ (24 ก.ค 62 ) ณ บริเวณสระเก็บน้ำ พื้นที่โครงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


ณ บ้านบางเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึกเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ โดยมีนายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ กล่าวรายงาน โดยมี ข้าราชการ นักเรียน ประชาชนจิตอาสา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมอดินอาสา เข้าร่วมพิธี

ประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ เกษตรกรรับรางวัลผลการดำเนินงานโครงการรแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น รางวัลหมอดินระดับดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด รางวัลการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประจำปี 2562 เกษตรกรรับรางวัลหมอดินอาสาส่งเสริมขยายผลการปลูกดหญ้าแฝกดีเด่น ประจำปี 2562 และนำประชาชนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณ พื้นที่สระเก็บน้ำโตนงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องที่ คณะครู-นักเรียนจาก โรงเรียนบ้านบางเจริญ และโรงเรียนวัดบางโทง เกษตรกรและประชาชน ร่วมกันรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 30,000 กล้า


ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในการเฉลิมพระเกียรติ โอกาสมหามงคลฯ ครั้งนี้ โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจในการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินทางการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

ในการดำเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสภาพแวดล้อม ให้เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ หมอดินอาสา ได้ตระหนักถึงคุณค่า รู้จักการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ ในการฟื้นฟู ปรับปรุง ดูแลรักษาดินในพื้นที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com