กระบี่เตรียมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม


สำนักงานวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่

วันนี้ (4 มิ.ย. 62) นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก (ชั้น 3 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 โดยมีนางเกสร กำเนิดเพชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นายพญอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นางโสภา คงมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ผู้แทนการะทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ในฐานะฝ่ายเลขา


ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคลและนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

ทั้งนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ๆ พร้อมแจ้งผ่านสื่อบุคคลเพื่อสรรหาผู้ทำคุณประโยชน์ ให้ครอบคลุม สำหรับคุณสมบัติ ดังนี้ให้เด็กหรือเยาวชน บุคคลและนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 30 พฤษภาคม 2562 มีผู้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นตามเกณฑ์ และคุณสมบัติตามประกาศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในการคัดเลือกเบื้องต้นของจังหวัดกระบี่ ควรมีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม ให้ครบทุกประเภท และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ในด้านการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย จึงขอเชิญชวนเสนอเชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะมีการคัดเลือกและพิจารณาพร้อมตัดสินการประกวดในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com