ผวจ.กระบี่ นำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.คลองท่อม


ผวจ.กระบี่ นำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.คลองท่อม โดยผู้นำท้องถิ่นยืนยันจะพัฒนาให้เป็นเมืองสปาน้ำพุร้อนไทย ให้มีรายได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทใน 4 ปีข้างหน้า

วันที่ 19 มิ.ย.62 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านบางครามหมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดและอำเภอ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมาย คือประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุขด้วยการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัย ให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณภาพ และความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลงสู่พื้นที่เพื่อให้บริการทางวิชาการ พบปะหาทางออกร่วมกัน และแก้ไขปัญหาของประชาชน เพิ่มศักยภาพ ให้ประชาชนและท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทางสร้างหนทางให้จังหวัดกระบี่มีภูมิคุ้มกัน สามารถรับมือกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันได้ ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งดังกล่าวทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จะต้องสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของพื้นที่ ทั้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งภัยจากอุบัติเหตุที่ขอความร่วมมือร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุในเดือนกรกฎาคม 2562 ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจรซึ่งเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติการอย่างเข้มข้นใน เดือนแห่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น


นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้มีโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำส่วนราชการระดับจังหวัดมาพบปะและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างอำเภอของจังหวัดกระบี่ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แม้ภาครัฐจะให้บริการเกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็ตาม กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีการนำบริการของส่วนราชการทั้งด้านวิชาการ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การออกหน่วยบริการผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้คนชรา เป็นต้น


นายสาคร มีแก้ว นายก อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในพื้นที่ อำเภอคลองท่อม ประกอบด้วยพื้นที่ 8 หมู่บ้าน 183 ตร.กม. ประชากร 6,000 คนเศษ ในปี 2561 มีรายได้ 37.6 ล้านบาท และตั้งเป้าหมาย มุ่งสู่เมืองสปาน้ำพุร้อนไทย มีสนามกีฬา สนามชกมวย ผลิตน้ำแร่เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีรายได้ 100 ล้านบาท จากน้ำพุร้อนเค็ม ใน 4 ปีข้างหน้า
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักเรียน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคของ เหล่ากาชาดจังหวัดให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com