กระบี่เตรียมปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลน เพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางน้ำ


กระบี่ประชุมชี้แจงโครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะ และท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา /ท่าเทียบเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ เพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางน้ำ


ณ ห้องประชุมปกาสัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะ และท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา /ท่าเทียบเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ เพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางน้ำฯ แก่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน ผู้นำทางศาสนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะและท่าเทียบเรือช่องหลาดจังหวัดพังงาแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาโครงการชี้แจงผลการศึกษาความเหมาะสมการออกแบบเบื้องต้นของโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการศึกษาและวางแผนพัฒนาโครงการโดยมีการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งได้ดำเนินการ 4 ครั้งได้แก่การประชุมครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการประชุมครั้งที่ 2 ประชุมชี้แจงโครงการนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมการประชุมครั้งที่ 3 การประชุมชี้แจงร่างออกแบบและการประชุมครั้งที่ 4 การพบปะชี้แจงแบบรายละเอียด


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมเจ้าท่าที่ได้เห็นความสำคัญของท่าเทียบเรือเชื่อมโยงในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่ซึ่งมีข้อจำกัดทางกายภาพ คือ ให้บริการขนส่งผู้โดยสารได้แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้บริการขนส่งยานพาหนะ เช่น รถจักรยานยนต์รถยนต์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยซึ่งกรมเจ้าท่าจึงได้สนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือโดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา บริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่จำกัดบริษัทซีดับบลิวจำกัดและบริษัทออโรร่าเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์จำกัดให้ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะและท่าเทียบเรือช่องหลาดจังหวัดพังงา ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือเชื่อมโยงจังหวัด ภูเก็ตพังงา และกระบี่ อันจะทำให้การสัญจรทางเรือและขนส่งทางน้ำในจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่มีความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบโครงการตลอดจนใช้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ในพื้นที่อ่าวพังงาตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะดังกล่าว พัฒนาเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำให้มีความสะดวกและปลอดภัยและแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะผู้ศึกษาจะได้นำประเด็นข้อคิดเห็นต่างๆไปพิจารณามาประกอบการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและวิชาการตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการให้มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com