กระบี่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยว


กระบี่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2562

เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 พร้อม ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นางสาววิชุพรรณ ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ โดยท้องถิ่นจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขา รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือนให้ครบทุกครัวเรือน ซึ่งจังหวัดกระบี่มีครัวเรือนทั้งหมด 180, 218 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก จำนวน 113,373 คิดเป็นร้อยละ 62.89 และมีครัวเรือนที่กำจัดขยะเปียกด้วยวิธีอื่น จำนวน 40 ,513 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.38 สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกระบี่ 150 ศูนย์ การขยายผลการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง การนำส่งขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ดำเนินการโดย อบจ. กระบี่ ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยเริ่มเปิดรับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติตามประกาศ ผลการดำเนินงานการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้จังหวัดขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกประเภทครัวเรือนให้ครบทุกครัวเรือน พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมในการปลูกสร้างจิตสำนึก ตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้งในทุกภาคส่วน จัดทำธนาคารคัดแยกขยะ ในแต่ละครัวเรือนให้ได้ 100 % จัดทำธนาคารขยะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัด อปท กิจกรรม Big cleaning day เป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนและประชาชน เน้นการทีส่วนร่วม นอกจากนี้เทศบาลเมืองกระบี่ได้รายงานการขอเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าของโครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการทำเวทีประชาพิจารณ์ในห้วงเดือน มิถุนายน 2562 นอกจากนี้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กระบี่สะอาด ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีการแบ่งแยก Cluster ในการดูแลแต่ละพื้นที่ ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามนโยบายของจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญ กับการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดกระบี่ดำเนินการตามนโยบายที่เน้นและให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวต้องควบคู่กับการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึกด้วย กระบี่เน้นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรม CSR Krabi global low carbon และในด้านแผนการขับเคลื่อนในปี 62 ตัวชี้วัดที่สำคัญคือเรื่องขยะเป็นนโยบายเชิงนโยบาย ในส่วนขององค์กรและจังหวัด นอกจากนี้มีการเน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ทุกภภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนกระบี่เมืองสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com