กระบี่ จัดกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา" มินิมาราธอน 2562


กระบี่ จัดกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา" มินิมาราธอน 2562 เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมกัน 76 จังหวัด

วันนี้ 9 มิถุนายน 2562 ณ ลานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา" มินิมาราธอน 2562 Run for the King เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นำกล่าวถวายราชสดุดี โดยมีนายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายสมศักดิ์ กิติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา ข้าราชการ และประชาชนทุกทุกหมู่เหล่า ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เด็กและเยาวชน จำนวน. 3,000 คน


การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรหลักผู้นำทางด้านกีฬาแห่งประเทศ ได้จัดกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา" มินิมาราธอน 2562 Run for the King เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการออกกำลังกายสร้างสุขภาพแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ให้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเกี่ยวกันอีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา" มินิมาราธอน 2562 Run for the King เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมทั่วประเทศ 76 จังหวัด ในระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม lสนับสนุน อาหารและเครื่องดื่มคอยบริการอีกด้วย
นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี... อีกทั้งยังพระปฐมบรมราชโองการ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรตลอดไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพีธีบรมราชาภิเษกขึ้น และนับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่ง ที่ปวงชนชาวไทยได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และการกีฬาอย่างแท้จริง การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรหลักผู้นำทางด้านกีฬาแห่งประเทศ ได้จัดกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา" มินิมาราธอน 2562 Run for the King เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยต่อไป


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com