พุทธศาสนิกชนกระบี่ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


พุทธศาสนิกชนกระบี่ กว่า 100 คน ปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ วัดกระบี่น้อย อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยให้ความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเยาวชนและประชาชน ซึ่งโครงการปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชนและร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป


นายวิชัย ทิพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่กล่าวว่าโครงการนี้ ตามที่มหาเถรสมาคมได้ให้ความ เห็นชอบให้ทุกจังหวัดจัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่จึงได้จัดโครงการขึ้นณสำนักปฏิบัติธรรมวัดกระบี่น้อยตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยการให้ความรู้เรื่องของหลักพระพุทธศาสนา การเจริญสมาธิ การบำเพ็ญจิตตภาวนาการสมาทานศีล สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตา ทักษะการดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มีประชาชนในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมนับ 100 คน...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com