รวม "คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกภาษาไทย" ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน


วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ

2531 (1988)Between tobacco and the health , choose health "บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ
2532 (1989)Women and Tobacco: Added risk.พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ
2533 (1990)Growing up without tobacco.เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่
2534 (1991)Public places and transport: Better be tobacco free.สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่
2535 (1992)Tobacco free work places: Safer and healthier.ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย
2536 (1993)Health services, our window to a tobacco – free world.บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่
2537 (1994)The media against tobacco.ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่
2538 (1995)Tobacco costs more than you think.บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด
2539 (1996)Sport and the arts: play it tobacco free.ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่
2540 (1997)United for a Tobacco – free world.ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่
2541 (1998)Growing up without tobacco.คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
2542 (1999)Leave the pack behind.อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา...เลิกบุหรี่
2543 (2000)Tobacco kills don’t be Duped.บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ
2544 (2001)Second-Hand Smoke: Let’s Clear the Air.เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่
2545 (2002)Tobacco Free Sports – Play it clean.กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ
2546 (2003)Tobacco free films tobacco free fashionภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน
2547 (2004)Tobacco and Poverty (A Vicious Circle) หรือ “บุหรี่ : ยิ่งสูบ...ยิ่งจน”ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง
2548 (2005)Health Professionals and Tobacco Controlทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่
2549 (2006)Tobacco: Deadly in any form or disguiseบุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย
2550 (2007)100 % SMOKE-FREE ENVIRONMENTS :CREATE AND ENJOYไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส
2551 (2008)Tobacco - free Youthเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่
2552 (2009)Tobacco Health Warningsเตือน! ควันบุหรี่ฆ่าคุณ
2553 (2010)Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to womenหญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่
2554 (2011)The WHO Framework Convention on Tobacco Controlพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่
2555 (2012)Tobacco Industry Interferenceจับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ
2556 (2013)Ban tobacco advertising, promotion and sponsorshipไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต
2557 (2014)Raise taxes on tobaccoบุหรี่ ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด
2560 (2017)Tobacco a threat to development
บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
2561 (2018)Tobacco break heartบุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ
และปีนี้ 2562 (2019) คำขวัญคือ "บุหรี่เผาปอด"

...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com