รมว.คมนาคม เปิดงานนิทรรศการและการเสวนา“ONE Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology” ครั้งที่ 4


รมว.คมนาคม เปิดงานนิทรรศการและการเสวนา“ONE Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology” ครั้งที่ 4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมการเดินทางและท่องเที่ยว โดยจะพัฒนาเส้นทางวงแหวนอันดามันและท่าเรือสำราญ

วันนี้ (29 เม.ย.62) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ “ONE Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคมทุกโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย” ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานฯ มากกว่า 300 คน ทั้งนี้สืบเนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทุกกระทรวง


กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการระบบการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการเป็นประตูการค้าหลักและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ อำนวยความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคตามกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย การขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มั่นคงด้วยพลังงานทางเลือกใหม่และระบบขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Green & Safe Transport) การเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Transport) ด้วยการออกแบบและการบริการเพื่อคนทุกกลุ่ม (Universal Design & Service Design) การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ สร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมไทยบนพื้นฐานของการคิดค้นนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Innovation & Management) ดำเนินการพัฒนาระบบการขนส่งภาคใต้เชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยว ทั้งระบบราง ทางอากาศ ทางถนน และทางน้ำซึ่งทางน้ำได้กำหนดสร้างท่าเรือวงแหวนอันดามัน เช่น ท่าเรืออ่าวปอ - ท่าเรือศาลาด่าน – เกาะลันตา แผนพัฒนาท่าเรือสำราญ 3 ท่า ได้แก่ ท่าเรือ จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต และท่าเรือ อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี


ภายหลังการปาฐกถาพิเศษ เป็นการเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อนให้คุ้มค่า เดินหน้าให้ยั่งยืน” โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นำเสนอมุมมองในฐานะภาครัฐที่ช่วยผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ มีผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมและความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมเสวนาเพื่อให้การพัฒนาในอนาคตตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนมากที่สุด นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานผ่านสื่อ Multimedia ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด Seamless Mobility เชื่อมโยงทุกระบบคมนาคมอย่างไร้รอยต่อทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง รวมทั้งกิจกรรมเวทีกลางตอบคำถามรับรางวัล สอดแทรกการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงฯ โครงการสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และส่งเสริมความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัยด้วย
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com