Fm104 Variety Radio - สถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ : ผู้ว่าฯกระบี่ นำจิตอาสาปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์