(ชมคลิป) ทีมวิทยากร F.M. 104 กระบี่ร่วมบรรยายฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีใน ต.คลองประสงค์


ทีมวิทยากรมากคุณภาพ F.M.104 Variety Radio สถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ นำโดย ดีเจ. รุ่งทิพย์  จันทร์คง ร่วมบรรยายฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีในตำบลคลองประสงค์ ซึ่งดำเนินโครงการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองประสงค์ โครงการนี้ได้รับงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่

           
ในวันที่ 23 และ 25 เมษายน 2562 ณ อบต.คลองประสงค์ โดยมีทีมวิทยากรผู้บรรยายฝึกอบรมจากหจก.กระบี่ มีเดีย กรุ๊ป นักพูด นักจัดรายการที่มีประสบการณ์ด้านการพูด การใช้ภาษาจากสถานีวิทยุเพื่อส่งเริมการท่องเที่ยว F.M.104 MHz. วาไรตี้เรดิโอ ทีมเทคนิคการแต่งหน้าจากคุณพลอย โดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ Glo Belle ผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งหน้า   การแต่งกาย เพื่อให้สตรีได้นำไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยมีสตรีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 100 คน


กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรี มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ  สร้างความเข้มแข็งให้สตรีในทุกมิติ ให้สตรีเป็นพลังที่สามารถยืนหยัดได้อย่างสมศักดิ์ศรี  สำหรับการพัฒนาสตรีในจังหวัดพังงา ได้มีการบูรณาการกันเป็นอย่างดี ระหว่างคณะกรรมการในทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดโครงการที่มาส่งเสริมกลุ่มสตรีตามแนวคิดที่ว่า สตรีย่อมเข้าใจปัญหาของสตรี โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวสตรีเองก่อน อันจะนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาในทุกมิติต่อไป


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com