เกษตรกระบี่อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน


สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงประจำปี 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดกการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงประจำปี 2562 โดยมีเกษตรกรจาก 8 อำเภอ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม จำนวน 220 รายเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลายสู่เกษตรกรให้มีรายได้และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอกให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งให้สามารถปรับตัวเอง รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยรถ การพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุดและให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมีผลตอบแทนที่จะทำให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมเกษตร ทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดีนทร สยามมินทรธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยที่ได้ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผล ในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรโดยประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีกินมีใช้ลดหนี้สินและสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำบุคลากร และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาถ่ายทอดให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพให้เจริญห้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐได้จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเอกชนมาออกบูธ แนะนำ การประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่นการปลูกปาล์มน้ำมัน การแนะนำปุ๋ย และ แหล่งเงินกู้ สำหรับเกษตรกร นอกจากนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทำอย่างไรให้เกษตรกรไทย อยู่ดีมีสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย อาจารย์จตุพล ชมพูนิช และภาคบ่าย กิจกรรมแสงสีเสียงหัวข้อ “ ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน” โดย คณะวิทยากรจากค่ายเทพกษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้นำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com