(ชมคลิป) " สิงห์โต" สิริธร จุลชู นั่ง "ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่" ต่ออีกสมัย เร่งสานงานเดิม เพิ่มแผนงานใหม่


" สิงห์โต" สิริธร จุลชู นั่ง "ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่" ต่ออีกสมัย เร่งสานงานเดิม เพิ่มแผนงานใหม่ ขอกำลังใจช่วยสนับสนุน ชี้แนะ เพื่อพัฒนาเมืองกระบี่ ก้าวสู่เวทีสากล

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.ที่ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก หอการค้าจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“เหลียวหลัง...มองไปข้างหน้า...เพื่อพัฒนากระบี่สู่สากล"


โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ดังนั้นหอการค้าจังหวัดในฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็งในการกำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ด้วยความร่วมมือ สนับสนุน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัด เช่น ถนนคนเดิน ที่ได้ต่อยอดนำไปสู่โครงการกระบี่ปลอดโฟม ปลอดพลาสติก  โครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน และได้ริเริ่มในโครงการที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว สังคมของจังหวัดกระบี่ อย่างเช่นโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน ที่ได้ขยายพื้นที่จากตำบลคลองประสงค์ไปสู่บ้านไหนหนัง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างจุดถ่ายภาพในโครงการถนนโรแมนติก โครงการ ๑ หอการค้า ๑ ท่องเที่ยวชุมชน และอีกหลายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของจังหวัดกระบี่ เช่น ๑ บริษัท ๑ วิสาหกิจชุมชน ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตรและหลากหลายโครงการ ซึ่งผลงานได้ปรากฏเป็นรูปธรรม จนทำให้หอการค้าจังหวัดกระบี่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหอการค้าไทยให้ได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ๒ ปีติดต่อกันซึ่งผลงานได้ปรากฏเป็นรูปธรรม จนทำให้หอการค้าจังหวัดกระบี่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ๒ ปีติดต่อกัน และจะยังคงร่วมกันทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวต่อไปว่า จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว จึงต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสวยงามสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว การรักษาความสะอาด ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักและอยากมาท่องเที่ยวเป็นลำดับต้น ๆ ซึ่งหน่วยงานต่าง  ๆได้เห็นความสำคัญของจังหวัดกระบี่ โดยในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการคมนาคม จะเดินทางมาประชุมศึกษาข้อมูลที่จังหวัดกระบี่ในการสร้างท่าเรือครูซ Cruise ท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ โดยกรมเจ้าท่าได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา สำรวจเส้นทางภูเก็ต เกาะยาว และ ท่าเรือท่าเลน ต.เขาทอง อ.เมือง กระบี่  ซึ่งหากเป็นไปได้จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมาจังหวัดกระบี่ ลงครึ่งหนึ่ง เหลือเพียงประมาณ ๒ ชม เท่านั้น นอกจากนั้นได้นำเสนอแนวคิดการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ เชื่อมต่อระหว่างบ้านหัวหิน - คลองหมาก  ซึ่งปัจจุบันใช้แพขนานยนต์ ซึ่งในช่วงนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากต้องใช้เวลารอนานถึง ๒ ชม.


หลังจากนั้น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกัน นำเสนอ “โครงการเด่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่” ก่อนเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร หอการค้าจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๕โดยมีนายสิริธร จุลชู ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมีนายเดชาธร ขอบุตร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และนัทที อดิศราลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก และได้ประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ในส่วนของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ ๑๘ ที่ประชุมได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการไว้ 20 คน และนายสิริธร จุลชู ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ต่ออีกสมัย เป็นเวลาอีก  ๒ ปี


...
วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com