กระบี่เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 กำหนดให้มีการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ ร่วมกับส่วนราชการ และภาคประชาชนโดยกำหนดจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 7 กลุ่มงานโดยให้ดำเนินการรับสมัคร (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม ) และจัดกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยกรมการปกครอง กำหนดการรับสมัคร จำนวน 2 ช่องทาง คือ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ ในวันเวลาราชการ และการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ WWW.khonthai.com และ WWW Bora.dopa.go.th โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2562 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนทั่วไปหรือกลุ้มองค์กรที่ประสงค์เข้าร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดขึ้น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามกลุ่มงาน 7 กลุ่มงาน...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com