โครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง จังหวัดกระบี่ : บ้านยวนสาว