อบรม "โครงการพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม" มุ่งสร้างองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

 


กระบี่ - 8 มีนาคม 2567 - เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ประจำปี 2567

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน


นายวิสุทธิ์ บุญการกิจ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่า การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลไกการตรวจสอบภายในองค์กร แนวทางการสร้างองค์กรโปร่งใส และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดกระบี่ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม


นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดกระบี่ ในการส่งเสริมความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรโปร่งใส บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน” นายก อบจ.กระบี่ กล่าว

การอบรม “โครงการพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน