ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ลงพื้นที่กระบี่ รับฟังผลการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานยางพารา


12 มีนาคม 2567 - ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหาอุปสรรค และหารือแนวทางแก้ไขการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานด้านยางพาราและผลิตภัณฑ์

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานด้านยางพาราและผลิตภัณฑ์ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

  • การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน
  • การผลิตน้ำยางสด
  • การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา

โดยมีนางสาวตรียนัย ตุงคะเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน

จากการลงพื้นที่ ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านมาตรฐานยางพาราและผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์

ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานยางพาราและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของยางพาราไทยในตลาดโลก


รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาด้านมาตรฐานยางพาราและผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ
  • พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพยางพารา
  • ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐาน
  • พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านมาตรฐานยางพารา

ทั้งนี้ ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ เร่งดำเนินการตามแนวทางที่ได้มอบหมาย เพื่อพัฒนาด้านมาตรฐานยางพาราและผลิตภัณฑ์ของไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก