สสจ.กระบี่ มุ่งมั่นพัฒนาระบบสุขภาพ ประชุม กบห. ครั้งที่ 3/2567


กระบี่ 26 มีนาคม 2567 – นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (กบห.) ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะกรรมการ กบห. ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การ:

  • ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดกระบี่ ปี 2566 – 2570
  • พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
  • หารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
  • รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ กบห.

นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ กล่าวว่า “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มุ่งมั่นพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยั่งยืน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างดีที่สุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้ประชาชนมีสุขภาพดี


ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพ ให้ประชาชนจังหวัดกระบี่มีสุขภาพดี มีความสุข ต่อไป