สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกระบี่ ประชุมติดตามผลโครงการ 2567 มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


กระบี่ 29 มีนาคม 2567 - นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวศุภดี ใยทอง กรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องปกาสัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นางสาวศศิธร กล่าวว่า สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การกระจายรายได้สู่ชุมชน การสร้างงาน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ประเมินผลการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ

นางสาวศศิธร กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

สำหรับผลการประชุม จะมีการสรุปและนำเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ต่อไป