ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารายงานตัวเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลลำทับ