ศาลจังหวัดกระบี่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"


 วันนี้ (19 มิ.ย. 62) ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ นายจงจิต เพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" โดยมีนางวรรณา ซื่อต่อตระกูล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการฯ กล่าวรายงาน


          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานศาล ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเครือข่ายสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างกัน ให้เกิดความร่วมมือ มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และผลงานของศาลยุติธรรม


          ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวคาดว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ ภารกิจของศาลจังหวัดกระบี่ และสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในรูปแบบ และแนวทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการเกิดความคล่องตัว และมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน ได้รับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม และผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ให้การยอมรับ และให้ความร่วมมือทางการศาลยุติธรรม สามารถขับเคลื่อนงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com