ศาลจังหวัดกระบี่ จัดเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ระบบดิจิตอล แก่ ผู้ประนีประนอม


ศาลจังหวัดกระบี่ จัดเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ระบบดิจิตอล แก่ ผู้ประนีประนอมที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลทำหน้าที่เป็นคนกลาง ในการเจรจา ไกลบ่เกลี่ย ข้อพิพาท และสื่อมวลชน กระบี่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร และเพิ่มการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี และเพื่อให้เข้าถึง กระบวนการ ยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียใช้จ่ายน้อยลง เพื่อประโยชน์ของประชาชน


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ทางศาลจังหวัดกระบี่ โดยส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ได้จัด โครงการ ศาลจังหวัดกระบี่เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ระบบดิจิตอล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น

โดยมี นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธานเปิดโครงการ นายจงจิต เพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร และเพิ่มการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี และเพื่อให้เข้าถึง กระบวนการ ยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียใช้จ่ายน้อยลง อันเป็นประโยชน์แก่ ประชาชน มีผู้ประนีประนอมที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล จังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ในการเจรจา ไกลบ่เกลี่ย ข้อพิพาท และสื่อมวลชน กระบี่ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 83 คน


ทั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประเภทคดีที่สามารถเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย และประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในยุคดิจิตอล ตลอดจนในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการติดต่อราชการศาล โดยมี นายจีรพงษ์ ตรงวานิชนาม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่ ตลอดจนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มาให้ความรู้ ทั้งนี้มีการนำคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการแจ้งความประสงค์เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยสำหรับ คู่ความที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคดีของศาล ที่รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ และสื่อมวลชน ได้ซักถาม ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ของศาลจังหวัดกระบี่ ที่ผ่านมา และที่จะมีดำเนินการ ต่อไป เพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจ ในการนำไปใช้ ตลอดจนการเผยแพร่ในกระบวนการการดำเนินงาน ของศาลจังหวัดกระบี่โดยส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ต่อไป

(Cr.ข่าว: นิตยา มณีรัตน์)
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com