จัดหางานกระบี่จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว


สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อรับรู้เข้าใจข้อกฏหมายและแนวทางการปฏัติที่ถูกต้อง

นางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ จัดหางานจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ได้กำหนดจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา o๘.๓o น. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖o และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑ พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ตามราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวิทยากรจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานประกันสังคม มาให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม เรื่องการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวทุกประเภท การขอวีซ่า การแจ้งที่พักอาศัย การเข้าสู่ระบบประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๖๒ ๑๕๒๙ ๐๗๕๖๒ ๑๑๑๒ ในวันเวลาราชการ หรือ Facebook : สำนักงานหางาน จ.กระบี่ หน่วยงานราชการ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com