ขอเชิญชาวกระบี่ชมงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2562


พิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 22 พค. 62 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาลางจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีเปิดการจัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ นางเกสร กำเนิดเพชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี พสกนิกรทั่วหล้าทั้งในและต่างประเทศต่างปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้น รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับจังหวัดกระบี่กำหนดจัดระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 3 วัน โดยรูปแบบการจัดงานได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด เป็นแนวทางในการจัดงานโดยนำเสนอศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง ทั้งเชิงอนุรักษ์และร่วมสมัย โดยนายกรัฐมนตรีประธานในส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดประธานในส่วนภูมิภาค โดยประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มนักเรียน เยาวชนจังหวัดกระบี่ จำนวน 67 คน ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ชมการแสดง เพลงตระสันนิบาตร เพลงโหมโรงมหาวชิรลงกรณ์ การแสดงรำถวายพระพร ทศมราชาอาศิรวาท โดย ชมรมครูนาฎศิลป์จังหวัดกระบี่ จำนวน 18 คน การแสดงมโนราห์เทิดพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ภายในงาน ชมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า C- POT สินค้าโอท็อป สินค้าเกษตร สินค้าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


งานมหรสพสมโภชมีจำนวน 3 วัน มีการแสดงทุกค่ำคืน เน้นการแต่งกายแบบชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง งานนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาว สำหรับงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีพิธีเปิดงานในช่วงเย็นวันนี้(22พค.) เวลา 18.30น. ที่จะเปิดงานพร้อมกันกับจังหวัดต่างๆที่จัดงานทั่วประเทศ
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com