(คลิป) สาธารณสุขจังหวัดกระบี่จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่


สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันนี้ (15 ก.พ.2562) นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน เปิดงานการสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมโรงแรมฮูลา ฮูลา อนาน่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนางกมลฉัตร วงษ์วานิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีวิทยากร อสม. และสื่อมวลชนเข้าร่วมการสัมมนากว่า 80 คน 


จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 พบว่า จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีการสูบบุหรี่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปสูงที่สุดในประเทศไทย คือร้อยละ 25.95 สำหรับอัตราป่วยและเสียชีวิตของประชาชน พบว่า มะเร็งปอด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ได้แก่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ การประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การจัดอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา การตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมาย การชวนเชิญผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน และการจัดกิจกรรมรณรงค์ถนนคนเดิน ตลาด สถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ สุรา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกันดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยผ่านทางสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ 

สำหรับการสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ โดยการสร้างกลไกการบริหารจัดการควบคุมยาสูบจังหวัด อำเภอและตำบล สร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ตามกฎหมายและช่วยให้ผู้เสพเลิกบุหรี่และเข้าถึงบริการให้มากขึ้น


...
วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com