สรุปยอดผู้สมัครของกระบี่ รวม 2 วัน จำนวน 49 คนสรุปยอดผู้สมัครของกระบี่ รวม 2 วัน จำนวน 49 คน แยกเป็น เขต 1.จำนวน 25 คน เขต.2 จำนวน 24 คน พรรคการเมืองรวม 28 พรรค

ผู้สมัครเขต 1 จ.กระบี่
เขต 1 เบอร์ 1 นายวรวงค์ ระฆังทอง (ประชาภิวัฒน์)
เขต 1 เบอร์ 2 นายแสงชัย วสุนธรา (พลังประชารัฐ)
เขต 1 เบอร์ 3 นายสมพร จันทร์อ่อน (ไทยรักษาชาติ)
เขต 1 เบอร์ 4 นายสมคิด แซ่ฮ่อ (ประชาธิปไตยใหม่)
เขต 1 เบอร์ 5 นายวศิน สิริเกียรติกุล (เสรีรวมไทย)
เขต 1 เบอร์ 6 นายจุรุพงค์ โชคไพศาล (ชาติพัฒนา)
เขต 1 เบอร์ 7 นายไชยา ดำดี (ชาติไทยพัฒนา)
เขต 1 เบอร์ 8 นางวิชญาดา บุญฤทธิ์ (แทนคุณแผ่นดิน)
เขต 1 เบอร์ 9 ร.ต.อ.นิตินัย พรหมเจริญ (พลังธรรมใหม่)
เขต 1 เบอร์ 10 ว่าที่ พ.ต.กิตติศักดิ์ กิตติสิทโธ (ภูมิใจไทย)
เขต 1 เบอร์ 11 นายจักรพรรดิ สุคนธกนิษฐ (รวมพลังประชาชาติไทย)
เขต 1 เบอร์ 12 พ.ต.ท.สมมาตร เกลี้ยงสิน (ประชานิยม)
เขต 1 เบอร์ 13 นายสุทัศ แก้วแสวง (พลังท้องถิ่นไท)
เขต 1 เบอร์ 14 นางวาสนา แซ่ฉั่ว (พลังชาติไทย)
เขต 1 เบอร์ 15 นายยุทธนา อ่าวลึกน้อย (อนาคตใหม่)
เขต 1 เบอร์ 16 นายทวีเกียรติ ใจดี (ประชาชาติ)
เขต 1 เบอร์ 17 นายไพบูลย์ เกกินะ (เพื่อชาติ)
เขต 1 เบอร์ 18 นายสาคร เกี่ยวข้อง (ประชาธิปัตย์)
เขต 1 เบอร์ 19 นายสมใจ นวลนุ่ม (รักษ์ผืนป่าประเทศไทย)
เขต 1 เบอร์ 20 นายรุ่งโรจน์ ศรีนวลละออง (ครูไทยเพื่อประชาชน)

5 ก.พ. 2562
เขต 1 เบอร์ 21 นายพิทักษ์ ภารา(ถิ่นกาขาวชาววิไล)
เขต 1 เบอร์ 22 นายธนพัฒน์ บุญญาธิการ (พลังไทยรักไทย)
เขต 1 เบอร์ 23 นายเชาวลิต สังคะสิน(เพื่อแผ่นดิน)
เขต 1 เบอร์ 24 นส.วรฤทัย ชัยภักดี (เศรษฐกิจใหม่)
เขต 1 เบอร์ 25 นายมนตรี ขวัญเดือน(กรีน)

ผู้สมัครเขต 2 จ.กระบี่
เขต 2 เบอร์ 1 นายสมัชชา เอ่งฉ้วน (พลังประชารัฐ)
เขต 2 เบอร์ 2 นายอัศวโรจน์ เถาว์กลอยกูจิ (เพื่อไทย)
เขต 2 เบอร์ 3 นายสฤษฎ์พงศ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย)
เขต 2 เบอร์ 4 นายนุกูล จินดาวงษ์ (พลังธรรมใหม่)
เขต 2 เบอร์ 5 นายสวัสดิ์ พยายาม (ประชาชาติ)
เขต 2 เบอร์ 6 น.ส.กมลชนก ราชไมตรี (รักษ์ผืนป่าประเทศไทย)
เขต 2 เบอร์ 7 นายสถาปนา ดวงน้ำแก้ว (เสรีรวมไทย)
เขต 2 เบอร์ 8 ว่าที่ พ.ต.เจ๊ะห้าสัน ยะลา (ชาติพัฒนา)
เขต 2 เบอร์ 9 นายภิญโญ สายนุ้ย (ครูไทยเพื่อประชาชน)
เขต 2 เบอร์ 10 นายร้อหมาด คลองมดคัน (ประชานิยม)
เขต 2 เบอร์ 11 นายประพันธ์ แก้วทอง (อนาคตใหม่)
เขต 2 เบอร์ 12 นายอริษฎ์พล เอกธนากุลพัชระ (แทนคุณแผ่นดิน)
เขต 2 เบอร์ 13 นายสุชีน เอ่งฉ้วน (ประชาธิปัตย์)
เขต 2 เบอร์ 14 นายประหยัด สายนุ้ย (ชาติไทยพัฒนา)
เขต 2 เบอร์ 15 นายกฤษฎีกา มณีมัย (ประชาธิปไตยใหม่)
เขต 2 เบอร์ 16 นายเสน่ห์ บุญรัตนะ (พลังชาติไทย)
เขต 2 เบอร์ 17 นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน (รวมพลังประชาชาติไทย)
เขต 2 เบอร์ 18 นายเฉลิมวัฒน์ อินทร์จันทร์ (เพื่อชาติ)
เขต 2 เบอร์ 19 นายภูเมฆ สุวรรณเนาว์ (พลังท้องถิ่นไทย)
เขต 2 เบอร์ 20 นายสุริยา บุญทอง (ไทยรักษาชาติ)
เขต 2 เบอร์ 21 นายภควัฒน์ บุผ่อง (ประชาชนปฏิรูป)

5 ก.พ. 2562
เขต2 เบอร์ 22 นายกิตติศักดิ์ รุ่งโรจน์กิตติสิน (เศรษฐกิจใหม่)
เขต2 เบอร์ 23 นายวัฒน์ เพ็ชรเครือ (คลองไทย)
เขต2 เบอร์ 24 นายรุ่งโรจน์ รักกมล (กรีน)

**ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ.62 16.30 น
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com