กระบี่กำหนดเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุลดลง 10 %


กระบี่กำหนดเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุลดลง 10 % ด้วย 6 มาตรการเข้ม และมาตรการเสริมให้อำเภอเมือง เป็นอำเภอต้นแบบ 1 จังหวัด 1 อำเภอ ปลอดภัย

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล. ที่ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่. โดยมีนายสมโภช โชติชูช่วง. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รอง ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม. โดยครั้งนี้ได้มีการติดตามเรื่องการเตรียมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการ Thailand Beinnale,Krabi 2018 จังหวัดกระบี่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร ขณะนี้อยู่ช่วงของการเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 จากนั้นตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 จะเป็นช่วงของการควบคุมเข้มข้น ซึ่งได้กำหนดแผนและมาตรการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมาตรการ 6 มาตรการหลักได้แก่ มาตรการในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนซึ่งจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังต่อเนื่อง ด้านสังคมและชุมชนจะต้องมีผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามดูสถานการณ์ในพื้นที่และรายงานรายละเอียดเชิงลึกที่เกิดขึ้น ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยจะต้องร่วมกันปฏิบัติภารกิจ


นอกจากนั้นยังมีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุมาตรการความปลอดภัยทางน้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวใช้มาตรการเสริมเป็นมาตรการเสริมในพื้นที่อำเภอสีแดงคืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้มีการเข้มงวดกวดขันกำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และจังหวัดกำหนดให้เป็นอำเภอต้นแบบ 1 จังหวัด 1 อำเภอปลอดภัยโดยรูปแบบอำเภอปลอดภัย


ทั้งนี้ ในปี 2551 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ทุกฝ่ายต้องพยายามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง ทุกด้าน. อย่างไรก็ตาม จังหวัดตั้งค่าเป้าหมายจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจะต้องไม่เกิน 38 ครั้ง. ผู้บาดเจ็บ admit ไม่เกิน 41 คนและผู้เสียชีวิตไม่เกิน 5 คน
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com