ยกระดับความปลอดภัยด้านยา! สาธารณสุขกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลเขาพนมและเหนือคลอง


กระบี่: วันที่ 9 เมษายน 2567 นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ ภญ.ศิริรัตน์ ไสไทย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และ ภก.สรายุทธ รัตโน จากโรงพยาบาลคลองท่อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ณ โรงพยาบาลเขาพนม และโรงพยาบาลเหนือคลอง

วัตถุประสงค์หลัก ของการตรวจประเมินครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การยกระดับระบบงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดกระบี่ ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ


การตรวจประเมิน ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้:

  • การจัดการยา: ตรวจสอบระบบการจัดเก็บ การเบิกจ่าย การควบคุมคุณภาพ และการติดตามผลการใช้ยา
  • เภสัชกรบริการ: ประเมินศักยภาพของเภสัชกรในการให้บริการด้านยาแก่ผู้ป่วย
  • เภสัชกรรมคลินิก: ตรวจสอบประสิทธิภาพของบริการเภสัชกรรมคลินิก
  • เภสัชกรรมชุมชน: ประเมินการดำเนินงานของงานเภสัชกรรมชุมชน
  • กฎหมายและจริยธรรม: ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม

ผลการตรวจประเมิน จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลเขาพนมและเหนือคลอง

ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการด้านยาแก่ประชาชนในจังหวัดกระบี่ต่อไป


#ยกระดับความปลอดภัยด้านยา #มาตรฐานโรงพยาบาล #เภสัชกรรม #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ #โรงพยาบาลเขาพนม #โรงพยาบาลเหนือคลอง