เด็กหนุ่มเมืองกระบี่คว้าทุน "เฉลิมราชกุมารี" มุ่งสู่ฝัน12 มีนาคม 2567 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567 โดยในปีนี้ นายธนกฤต รอดคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองกระบี่ ได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษานี้

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 มุ่งมั่นช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่มีความประพฤติดี มุ่งมั่น และขยันหมั่นเพียร ให้พวกเขาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษาคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมที่สุด

นายธนกฤต รอดคง รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับทุนการศึกษานี้ เขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการอันทรงคุณค่าที่ช่วยให้นักเรียนด้อยโอกาสได้มีโอกาสทางการศึกษา เขาหวังว่านายธนกฤตจะใช้ทุนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประสบความสำเร็จในชีวิต และกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเขา

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นโครงการที่แสดงถึงพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป