นายอุทิศ คุ่มเคี่ยม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานการช่างไทย

กระบี่: 2 มีนาคม 2567 นายอุทิศ คุ่มเคี่ยม ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายอิทธิพล เนียมรักษา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานการช่างไทย


โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

พิธีในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไทยให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ มากมาย โครงการเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างไทย ส่งผลให้ช่างไทยมีฝีมือและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ


นายอุทิศ กล่าวว่า "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ทัดเทียมนานาชาติ พวกเราชาวช่างไทยทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการช่าง เพื่อยกระดับฝีมือช่างไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สืบไป"