ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จัดงาน “เปอรานากันแหลมสัก 2024” (Peranakan Laemsak 2024) ชูอัตลักษณ์ดินแดนวัฒนธรรมสามสาย

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จัดงาน “เปอรานากันแหลมสัก 2024” (Peranakan Laemsak 2024) ชูอัตลักษณ์ดินแดนวัฒนธรรมสามสาย ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยจีน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สามแยกวัฒนธรรม ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมเปิดงาน “เปอรานากันแหลมสัก 2024” (Peranakan Laemsak 2024) “แหลมสัก ดินแดนวัฒนธรรมสามสายของจังหวัดกระบี่” โดยมี นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่, นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่และประธานชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก, นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่,นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
.

ชุมชนแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมของสามสายวัฒนธรรม ได้แก่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน "บาบ๋า ย่าย๋า" ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปีและยังคงสืบเนื่องในวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ซึ่งเป็นจุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมสามสาย สัญลักษณ์แสดงความเชื่อความศรัทธาของผู้คนที่แตกต่างกันปรากฏอยู่ใกล้กัน โดยมีสามแยกวัฒนธรรมเป็นจุดเชื่อมโยง อันประกอบไปด้วยวัดมหาธาตุแหลมสัก มัสยิดซอลาฮุดดีน และศาลเจ้าซกโป้ซีเอี๋ย ที่ถือเป็นอัตลักษณ์และอยากให้ผู้คนได้มาสัมผัสถึงเสน่ห์ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชุมชนแห่งนี้
นอกจากนี้ ชุมชนแหลมสักยังเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนของจังหวัดกระบี่ ที่ชุมชนเล็งเห็นศักยภาพของตนเองทั้งภูมิประเทศที่สวยงาม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และใช้จุดแข็งเหล่านี้ ต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการพัฒนา จนทำให้ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสักก้าวมาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวระดับประเทศ
.

สำหรับการจัดงาน เปอรานากันแหลมสัก 2024 ภายใต้แนวคิด “แหลมสัก ดินแดนวัฒนธรรมสามสายของจังหวัดกระบี่” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับวิถีชุมชนแหลมสัก โดยภายในจะได้สัมผัสเสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวของแหลมสัก การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นดังของชุมชนพื้นเมือง 3 เชื้อชาติ ได้ชิมอาหารพื้นถิ่นหลากหลายเลิศรส ได้ช้อปของฝากจากชุมชน ได้ชมกิจกรรมการแสดงศิลปะ 3 วัฒนธรรม และยังมีกิจกรรมวิ่งเพื่อชุมชน Run For Local อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแบบชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้แก่ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ทั้งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักเข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน ที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นเสน่ห์ในพื้นที่ต้นแบบ มาต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวชุมชนในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป///