ร.15 พัน.1 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือประชาชน


🔺เมื่อ 10 มี.ค. 65,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 /ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จัดพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ณ บริเวณศาลาโอฬาร ร.15 พัน.1 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมี นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานในพิธีเปิด

  ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค ในสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบมากขึ้นในหลายพื้นที่  โดยในทุกๆปีเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศของประเทศไทยนั้นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณน้ำเริ่มลดลง และฝนทิ้งช่วง เป็นเหตุให้สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างมากขึ้น และส่งผลกระทบถึงด้านเกษตรกรรมอีกด้วย

   รวมถึงเป็นนโยบายสำคัญของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกที่ให้ความสำคัญและมุ่งหวังในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เบาบางลงจากความเดือดร้อน และผลกระทบในสถานการณ์ภัยแล้ง ดังปณิธานที่ว่า "ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส" ต่อไป