ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้


ส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรสู่ 6 จว.ชายแดนใต้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งมะม่วงแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จับมือสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบมะม่วงและกำลังใจให้หมอ รวมทั้งช่วยเหลือชาวสวนที่ได้รับผลกระทบรวม 3 ตันนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มจัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากพี่น้องเกษตรกร พร้อมทั้งทยอยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วนั้นล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน และนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมทั้งสิ้น 3 ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อมบริการรับที่สวน โรงแพ็ก และส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา รอบแรก เริ่มออกเดินทางจากต้นทาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ไปยังปลายทาง 5 จังหวัด จำนวน 450 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 2,250 กก. ดังนี้ 1) ภูเก็ต จำนวน 120 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง,โรงพยาบาลฉลอง, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2) สตูล จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และด่านคัดกรอง อ.ทุ่งหว้า 3) ปัตตานี จำนวน 60 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลยะรัง, โรงพยาบาลหนองจิก, โรงพยาบาลโคกโพธิ์ และจุดคัดกรองอำเภอ (สนามกีฬา อบจ.) 4) ยะลา จำนวน 70 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,โรงพยาบาลรามัน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน 5) นราธิวาส จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ (ม.นร), โรงพยาบาลสุไหงโกลก, ด่านกักกัน สุไหงโกลก, ศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน, ศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนราธิวาส, ศูนย์บริหารฯ โควิด- 19 จ.นราธิวาส (ศบค.) และ รอบที่ 2 ออกเดินทางวันที่ 27 เมษายน 2563 จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 150 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 750 กก. ไปยังจังหวัดสุดท้าย คือ 6) สงขลา จำนวน 150 กล่อง ส่งมอบโรงพยาบาลสงขลา, จุดคัดกรองประจำจังหวัด, โรงพยาบาลสนาม (สวนป๋าเปรม) โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับซื้อผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุน เป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต้ เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ

อัจฉรา : ข่าว, เมษายน 2563, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล
...

ข่าวกระบี่