จัดหางานกระบี่จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเสวนา นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ


จัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเสวนา นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ)

วันนี้ (17 มกราคม 2563) ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา นายจ้าง/ เจ้าของสถานประกอบการ เรื่อง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ จัดหางานจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุม 200 คน


มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตลอดจนมาตรการแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ บทลงโทษของการฝ่าฝืนพระราชกำหนดดังกล่าว และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562 มี วิทยากรให้ความรู้ จาก องค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติและรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ


จัดหางานจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบ และตามที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งพระราชกำหนดนี้ มีสาระสำคัญในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดยกำหนดหลักเกณฑ์การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศและการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยที่พระราชกำหนดดังกล่าวกำหนดให้นายจ้างและคนต่างด้าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายประการและ ได้กำหนดความผิดและบทกำหนดโทษไว้ ประกอบการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ ตลอดจนแรงงานต่างด้าวต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขอบคุณเจ้าของสถานประกอบการที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในวันนี้ โดยเน้นความสำคัญในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562 – 2563 โดยดำเนินการเป็นไปในลักษณะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปรับใช้เพื่อความเหมาะสม ตามแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการที่ได้ถูกต้อง รวมทั้งดำเนินการทันภายในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด สำหรับผู้กระทำความผิดหรือละเลยต่อกฎหมาย ก็จะต้องได้รับบทลงโทษ และขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ ตลอดจนเป็นการจัดระเบียบกระบี่เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติด้วย
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com