กระบี่ประชุมมอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมการต้อนรับองมนตรีและผู้แทนพระองค์


กระบี่ประชุมมอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมการต้อนรับองมนตรีและผู้แทนพระองค์ในพิธีบรรจุพระบรทมสารีริกธาตุ ณ ยอดปรางค์พระมหาธาตุเจดีย์วัดมหาธาตุวชิรมงคล 13 ธันวาคม 2562 นี้
ณ ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ ประธานการมอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมการต้อนรับพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่าง องคมนตรีและผู้แทนพระองค์ ไปในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดปรางค์พระมหาธาตุเจดีย์ และประกอบพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เข้าร่วมประชุม ช่างถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็ปรากฏในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทนอากาศเอกจอมรุ่งสว่างตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระมหาธาตุเจดีย์และประกอบพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์วัดมหาธาตุวชิรมงคลวัดบางโทงอำเภออ่าวลึกในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น


ทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 พันเอกวโรดม บุญญานันต์นายทหารฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 และคณะเดินทางมาตรวจพื้นที่และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการรับ ในส่วนของการจัดสถานที่ทางหลวงเส้นทางการเดินทางการรักษาความปลอดภัยทางการปฏิบัติเพื่อให้การต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยในวันนี้มีการมีวาระเพื่อพิจารณามอบหมายภารกิจของหน่วยงานตาม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ที่ 5683 /2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 การแถลงแผนรักษาความปลอดภัยโดย( มทบ. 43 ) โดยมีกองอำนวยการร่วมจำนวน 2 จุด คือ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และ วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางโทง โดยในที่ประชุมเน้นย้ำเรื่องการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่รับผิดชอบ การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ การแถลงแผนความปลอดภัย ตลอดจนการซ้อมขบวนเสมือนจริง การฝึกซ้อมขบวนรถ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เวลา 13.00 น . ซึ่งจะมีการจัดกำลังตำรวจ รปภ. ทุกเส้นทางการเดินทาง การแต่งกาย ข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งเฝ้าฯ เครื่องแบบปกติขาว พร้อมหมวก ข้าราชการ ที่เข้าร่วมพิธีเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประชาชน ชุดบรุษแต่งชุดสุภาพเสื้อโทนสีเหลือง สูทสากลสีกรมท่า จิตอาสาสวมชุดจิตอาสาพระราชทาน สุภาพสตรีชุดผ้าไทยโทนเหลืองหรือเสื้อสีเหลือง รองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง ห้ามสวมแว่นดำ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com