(ชมคลิป) พุทธศาสนิกชนกระบี่ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชาพุทธศาสนิกชนกระบี่ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชา รำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์


พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง โดยมี พระปัญญาวุธธรรมคณี (บริสุทธิ์ ขนฺติโก) เป็นประธานสงฆ์ ให้ศีลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี


จากนั้นท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม แสดงพระธรรมเทศนา ถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนเพื่อนำสู่การพ้นทุกข์ รำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ทั้ง 3 ประการ ของพระพุทธองค์ คือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และ พระมหากรุณาธิคุณ โอวาทปาติโมกข์ คือการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อมคือการละความชั่ว และการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสคือการทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศล
จากนั้น ประธาน และพระภิกษุสามเณร ได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ขณะที่ผู้เข้สร่วมพิธีได้สวดมนต์พร้อมกับ พระสงฆ์ในอุโบสถในบท สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ตลอดระยะเวลาของการประกอบพิธี


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com