กระบี่จัดพิธีรับมอบแพะพระราชทานให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ


กระบี่จัดพิธีรับมอบแพะพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ


ณ สำนักงานปศุสัตย์จังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีรับมอบแพะพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีเกษตรกรเข้ารับมอบ จำนวน 7 ราย

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลขึ้น เพื่อดำเนินการเลี้ยงขยายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และผลิตลูกผสมพันธุ์ดีสำหรับพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้ประสานกับโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพื่อขอพระราชทานพันธุ์แพะ สำหรับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และปรับปรุงขยายพันธุ์ให้มีแพะพันธุ์ดี ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแพะที่ผลิตจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดกระบี่ รวม 7 ราย พ่อพันธุ์แพะแบล็คเบงกอล 8 ตัว ดังนี้

1.นายชวน ภูเก้าล้วน ศรีผ่องฟาร์ม อำเภอเมืองกระบี่ 2 ตัว
2.นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ อำเภออ่าวลึก 1 ตัว
3.นายฤทธิรงค์ คงแก้ว อำเภอลำทับ 1 ตัว
4.นายศราวุธ มาฆะโว อำเภอปลายพระยา 1 ตัว
5.นายจรินทร์ พรหมแก้วอำเภออ่าวลึก 1 ตัว
6.นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร อำเภออ่าวลึก 1 ตัว

และ 7.นายสายัน จันทร์ส่งแสง อำเภอคลองท่อมอีก 1 ตัว เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ และขยายลูกแพะกระจายส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย และยากจนต่อไป
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com