อบจ.กระบี่จัดโครงการสานสัมพันธ์ร่วมสร้างจิตสาธารณะให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์


อบจ.กระบี่ โครงการสานสัมพันธ์ร่วมสร้างจิตสาธารณะให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 3562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม โครงการสานสัมพันธ์ร่วมสร้างจิตสาธารณะให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมจำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญมา ศรีหมาด นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม


การอบรมสัมมนาโครงการฯ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สื่อมวลชน องค์กรหรือสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านประชาสัมพันธ์ ทั้งในระบบราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนนักประชาสัมพันธ์อิสระ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาความเจริญให้แก่องค์กร สังคมและสาธารณชนอย่างแท้จริง

Cr.ภาพและข่าว: ประชาสัมพันธ์ อบจ.กระบี่


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com