กระบี่ประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนประจำสัปดาห์


เวลา 08.30 น.ณ.ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น ๓​ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาลและการติดตามงานของจังหวัดกระบี พร้อมด้วย​ พันเอกชัยพิพัฒน์​ รันสุงเนิน​ รอง.ผอ.รมน.จ.กระบี่​ นายสมชาย​ หาญภักดีปฎิมา​ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่​ รองผู้กำการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำหรับในสัปดาห์นี้มีเรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เช่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ โดย พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ จังหสัดกระบี่ มีพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 157 หมู่บ้าน (ปี 2552-2562) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานปี 2562 งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2562 จำนวน 72 (อำเภอละ 9หมู่บ้าน) โดยมีโครงการและกิจกรรม เช่น สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 1.1. อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน ในการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2562 กำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุออกเป็น 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด โดยใช้ฐานครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนต้นแบบ ด้านความมั่นคง เป้าหมายให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เกิดการลดรายจ่าย มีการจัการขยะภายในครัวเรือน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ให้มีการปลูกต้นรวงผึ้งหมู่บ้านละ 1ต้น 2. ด้านความยั่งยืน เป้าหมายให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ด้านความยั่งยืน เป้าหมายขับเคลื่อนให้หมู่บ้นมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น


สำหรับงบยุทธศาสตร์ จังหวัดกระบี่ มีการขับเคลื่อนตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีกระบี่ วิถีพอเพียง เพื้อให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยมีกิจกรรมดังนี้ อบรมสร้างแกนนำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมปฏิบัติการระดับอำเภอเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีเป็นอื่น ๆ ในการขยายผลงานโครงการพระราชดำริอีกด้วย ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเด็น การแก้ไขปัญหาการจราจรแน่นถนนเพชรเกษม ช่วงตลาดเก่า -ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ช่องทางออกของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com